Uncanny Transitions

אמנון ורברנה

הטכניון- המכון הטכנולוגי לישראל

שינויי האקלים משפיעים על תנאי המחייה בערים שלנו והופכים אותן, בתהליך הדרגתי של הדרדרות מרחבית, מסביבות מוכרות ובטוחות לזרות ואף מאיימות, לאל-ביתיות. טרנספורמציה מרחבית זו קוראת לפיתוח שפות אדריכליות שיעזרו לנו להסתגל למציאות החדשה מבלי להסתיר או להדחיק אותה.

הפרויקט מפתח חלופה אדריכלית המגיבה לשינוי המרחבי כפי שמתבטא בעיר תל אביב-יפו, שבה הצפות עירוניות והתחממות יתר של שטחים פתוחים הם שניים מהאתגרים הסביבתיים העיקריים שמייצרת האורבניות. הוא מתרכז באגן יפו, אגן הניקוז הגדול ביותר בעיר – מדבר אורבני המכוסה במשטחי בטון המונעים חלחול מים, סופגים ומקרינים חום. סדרה של פעולות סטריאוטומיות־פיסוליות מעצבות את הקרקע ואת הבינוי ויוצרות מרחב אורבני שסופג את מי הנגר הנקווים באגן ומייצר רצפי צל נרחבים.

הפרויקט מבקש לשאול, האם אפשר לעשות שימוש בכלים מרחביים כדי ליצור אדריכלות המתאימה עצמה למצבים האל־ביתיים המתהווים מכורח המציאות ובה בעת לעצב תודעה?

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה