MILIEU פיתוח ותכנון הנוף הסוציו-תרבותי ברמת הגולן

הפרויקט מציע גישת תכנון המבוססת על ניתוח ועריכה מחודשת של ערכים סוציו-תרבותיים ומרחביים. גישה זו מאפשרת פיתוח תכנון בר-קיימה ובעל חוסן עבור תרבות מקומית בסביבתה.

בלסם אבו סאלח

הטכניון- המכון הטכנולוגי לישראל

הפרויקט מצביע על פער בין גישת התכנון המוסדית בכפרים הדרוזים ברמת הגולן, בעבר וכיום, המושתתת על ידע מודרני מקצועי, לבין האופן שבו הקהילה המקומית חיה ותופסת את המרחב. הפער משתקף בקידום מתווה פיתוח ותכנון שאינו הולם את ערכי המקום, גורם לעיוות המארג החברתי הקיים ומשבש את אורח החיים הכלכלי.
הפרויקט מציע גישת תכנון מוסרית לתכנון עתידי המשכי, המבוססת על המונח מילייה, המתאר את מערכת היחסים בין חברה למרחב ונוף. גישה זו מזהה ומבינה את הערכים הסוציו-תרבותיים, הכלכליים והמרחביים הקיימים, ומייצרת דיאלוג ושילוב בין ידע מקומי-ילידי וידע תכנוני-מקצועי. הפרויקט מתמקד בשני הכפרים מסעדה ומג'דל שמס בצפון הרמה, ומציע שיטה לניתוח מרחבי-חברתי המאפשרת: ראשית, הבנת התודעה המרחבית של הקהילה כבסיס לפיתוח חשיבה תכנונית עתידית; ושנית, פיתוח כלי לתיעוד העקרונות והערכים החברתיים-מרחביים במרחב. הכלי משמש כמסגרת מיפוי אך גם ככלי עבודה לחשיבה מחודשת על פרוגרמות ומרחבים עתידיים אפשריים.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה