Musha Musha

ליז לייבוביץ, הטכניון

הפרויקט מתחיל מניתוח של שכונת התקווה בדרום תל אביב שנבנתה ברובה בשנות ה 30-50 והקרקעות שלה הן קרקעות מושאע, בבעלות משותפת. דבר המייצר בעיות משפטיות ומרחביות בשכונה שהולכות ומסלימות על ציר הזמן' בכך מביאים להתדרדרות פיזית וחברתית בשכונה.

דרך ניתוחים מרחביים וכמותיים של הפונקציות בשכונה ויצירת מפתח מושאעות יצרתי כלי תכנוני חדש אשר מבטא את הפעולה הבוזמנית בין חיבור עיקרון הבניין לבין קריאת המרחב. בעזרת אותו כלי חדש הפרויקט מתגבר על הצורך בפרצלציה תוך תכנון מתוך הקיים ודרך אותם שטחים יחסיים של בעלי הקרקע. התכנון נתמך במערכת תמריצים המושתת על ערכים חברתיים, ספציפיים וגלובליים, ונוצרת שפת תכנון חדשה שאינה מחפשת נקודות על מפה אלא מייצרת תמהילים אשר נוצרים דרך השוק החופשי ולטובתו של הכלל.

לסיכום, בפרויקט יצאתי מתוך הקושי היוצא דופן שקיים בשכונת התקווה בין החוק למציאות ויצרתי מערכת חדשה המושתת על המרקם הפיזי-חברתי-כלכלי, והמתייחסת להיסטוריה ולתרבות המקום כמשאב שמאפשר פעולה, ומאפשר תכנון עירוני והתחדשות מסוג חדש.