Negative 400

Noa Gantz, The Technion

הפרויקט עוסק בסוגיית התפתחות האדם במרחב דינמי ומשתנה ודן בשאלת התאמת סביבת החיים לשינויים החלים בה – דרך מקרה הבוחן של צפון מרחב ים המלח.

בשנים האחרונות עובר ים המלח שינויים פיסיים רבים ומתייבש בקצב מהיר, דבר המוביל להתרחקות קו החוף ממוקדי הפעילות האנושיים. השתנות המפלס זורעת הרס רב בתשתיות האנושיות במרחב וגוררת פגיעה ממושכת בכלכלה, בחברה ובענף התיירות. הפרויקט מנסה לגשר על הזמן וקו המים הנסוג ולהביאם כחלק אינטגרלי מהתפיסה התכנונית לכדי עשייה אדריכלית השואבת מתופעות הטבע הייחודיות באזור.

התוואי החדש משתלב בסביבה, חסין וגמיש להשתנות מפלס המים ומאפשר התאמה למצבים משתנים בין המבנה לסביבה ובין המשתמש למבנה, בכל קנה המידה. המרחב החדש בא לבקר את השינויים שחלו בים המלח, מהוה סמן תודעתי ציבורי ומסמן אופטימיות ותקווה לימים בהם מפלס מי ים המלח יגיעו לגובה המיוחל ויתאחדו עם חללי המבנה הגמישים לכדי מערכת אחת.