Public Space 3.0

ליבנה פורמנסקי

הטכניון- המכון הטכנולוגי לישראל

בעידן הניאוליברלי, בו הכלכלה מעצבת את המרחב, המרכיב הציבורי מאבד מכוחו. לצד המרחב המתהווה בהווה, נוכחת שכבה היסטורית שנוצרה תחת מדינת הלאום והממסד, בה המרכיב הציבורי היה דומיננטי בעיצוב המרחב הפיזי. מתוך הדיסוננס בין שתי השכבות התקופתיות המייצגות סוגים שונים של ציבוריות – זו הממסדית שהותיר העבר וזו המסחרית־כלכלית של ההווה, הפרויקט מציע פרשנות חדשה למרחב הציבורי.

ברמה האסטרטגית, מוצע שחלוף פרוגרמטי של מרכיבי השכבות ליצירת רצף ציבורי־עירוני. מתוך מנעד של מרחבים ציבוריים על רצף זה, הפרויקט מתמקד בשני אתרים שונים, שכל אחד מהם מייצג סוג שונה של ציבוריות.

המרחב הראשון – הסתדרות העובדים, מייצג את הציבוריות הממסדית והשני – כיכר המדינה, מייצג את הציבוריות המסחרית־כלכלית. על ידי יצירה של דבר והיפוכו בהקשר עירוני נתון, הפרויקט מציע תכנון של מרחב ציבורי חדש באתרים אלה, כתגובה מאזנת לאופי הציבוריות השולט בכל אחד מהם.

בכך, דרך אדפטציה לשאריות המרחב שיצרו מוקדי הכוח הממסדיים של העבר, וכאלטרנטיבה למרחב הנוצר תחת מוקדי הכוח הכלכליים של ההווה, מציע הפרויקט מרחב ציבורי מסוג שלישי, כזה השייך לכלל הפוקדים אותו ומתעצב על ידם.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה